Snowflake Embroidery Design

Snowflake Embroidery Design
Snowflake Embroidery Design

Snowflake Embroidery Designs

  • Design 1
    • 2.31" x 2.50" - 4,138 stitches
    • 3.23" x 3.50" - 6,194 stitches
  • Design 2
    • 2.25" x 2.40" - 3,819 stitches
    • 3.14" x 3.51" - 5,889 stitches
$2.99